Matulji_HEADER-2.jpg
Kontakt

OPĆINA MATULJI
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji, Hrvatska

E-mail:
opcina.matulji (at) ri.htnet.hr


Tel: 051 / 274 - 114
Fax: 051 / 401 - 469

Dimnjačarske usluge

Krešimir Kovačić 
mob: 095/582-7590

Cjenik usluga

Savjet mladih
savjet_mladih
TZ Općine Matulji
matulji2-rgb
Komunalac Opatija
komunalac
LAG Terra Liburna
ŽIRO-RAČUN I IBAN

Obavijest o novom žiro-računu
Novi broj-računa Općine Matulji je:
2402006-1826100006
Erste bank

IBAN HR8124020061826100006

Važna obavijest
Obrazac 1
stambeni, garažni

Obrazac 2
poslovni
 
Detaljnije...
Autotaksi prijevoz
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
GORAN TRANSPORTI d.o.o.
Bregi 75 A, 51211 Matulji
tel: 708-181
Mob: 091-579-2938

Dobrodošli na službene stranice Općine Matulji

 

ZAVRŠNI TURNIR RIJEČKE REKREATIVNE LIGE

a_rijecka_rekreativna_liga
 

1. SJEDNICA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Radno tijelo Općinskog vijeća Općine Matulji

ODBOR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

KLASA: 021-05/13-01/8

URBROJ: 2156-04-01-14-37

U Matuljima, 22. travanj 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

MATULJI

 

Temeljem čl. 7 Odluke o radnim tijelima („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 26/01, 18/02)  o radu radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji, dostavlja se sljedeći

 

Više...

 

1. SJEDNICA ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Radno tijelo Općinskog vijeća Općine Matulji

ODBOR ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

KLASA: 021-05/13-01/8

URBROJ: 2156-04-01-14-38

U Matuljima, 22. travanj 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

MATULJI

 

Temeljem čl. 7 Odluke o radnim tijelima („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 26/01, 18/02)  o radu radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji, dostavlja se sljedeći

Više...

 

1. SJEDNICA ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE, KAPITALNE PROJEKTE I STRATEŠKI RAZVOJ

Radno tijelo Općinskog vijeća Općine Matulji 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE, KAPITALNE PROJEKTE I STRATEŠKI RAZVOJ

KLASA: 021-05/13-01/8

URBROJ: 2156-04-01-14-39

U Matuljima, 22. travanj 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

MATULJI

 

Temeljem čl. 7 Odluke o radnim tijelima („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 26/01, 18/02)  o radu radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji, dostavlja se sljedeći

 

Više...

 

11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/6
URBROJ: 2156-04-01-14-1
Matulji, 15.4.2014.

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09.38/09. i 8/13).

S  a  z  i  v  a  m

11. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  29.4.2014. god. (utorak) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

 

2. SJEDNICA ODBORA ZA PITANJA BORACA ANTIFAŠISTIČKOG I DOMOVINSKOG RATA

REPUBLIKA HRVATSKA              
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                
OPĆINA MATULJI
ODBOR ZA PITANJA  BORACA ANTIFAŠISTIČKOG I DOMOVINSKOG RATA

KLASA: 021-05/13-01/8
URBROJ: 2156-04-01-14-34
Matulji, 8.4.2014.

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji ( „Službene novine“br.38/09):

SAZIVAM

2. sjednicu Odbora za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata za dan 11.04.2014.god. (petak) u 18,00 sati u uredu Općinskog načelnika Općine Matulji, Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji.

Više...

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 4. travnja  2014.

J A V N I    N A T J E Č A J 
ZA  DAVANJE U ZAKUP
poslovnih  prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

 

OKRUGLI STOL I PROMOCIJA KNJIGE 'LIPA PAMTI'

lipa_pamti_okrugli_stol
 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji (“Službene novine, Primorsko-goranske županije“, broj 28/07),Općinsko vijeće Općine Matulji  na  sjednici održanoj 25.3.2014. godine, upućuje

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za članove

SAVJETA MLADIH Općine Matulji

 

Više...

 

IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT

Birači s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, na slijedećim mjestima:

Više...

 

AKCIJA SELEKTIVNOG SAKUPLJANJA OTPADA


ekocentaropt_2

 

ŽMERGOV EKO OTOK U MATULJIMA, 27.03.2014.


OBAVIJEST O AKCIJI SELEKTIVNOG SAKUPLJANJA OTPADA

Više...

 

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA SEMINARU 'IZRADA EU PROJEKATA ZA PODUZETNIKE'

PRILOG:
1.       Poziv za sudjelovanje na seminaru „Izrada EU projekata za poduzetnike“
2.       Prijavnica za seminar
 

10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/5
URBROJ: 2156-04-01-14-1

Matulji,   14.3.2014.

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09.38/09. i 8/13).

S  a  z  i  v  a  m

10. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  25.3.2014. god.   (utorak) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

 

PODJELA KOMPOSTERA

ekocentaropt_1

PRILOG: (za skinuti)

1.       Obavijest o podjeli kompostera

 

3. SJEDNICA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

OPĆINSKO VIJEĆE 
ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA:021-05/14-01/5
URBROJ:2156-04-01-14-2
Matulji, 18.ožujka 2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09)

S a z i v a m 

3.sjednicu Odbora za prostorno uređenje planiranje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 24.ožujka 2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 19.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

9. SJEDNICA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I    NORMATIVNU DJELATNOST

KLASA:021-05/13-01/8
URBROJ:2156-04-01-14-33

Matulji, 19. ožujak  2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji, ( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj: 38/09).

S a z i v a m

9. sjednicu Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji  koja će se održati dana 21.3.2014. godine (petak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

ZVONČARI I NJIHOVI ODJECI

zvoncari_njihovi_odjeci
 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MATULJI

Matulji,24.02.2014.g.
KLASA: 930-01/12-01/41
Urbroj: 2156-04-01/14-07


Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13),u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnimpravima(N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010), Općinski načelnik raspisuje,

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

 

19. ZVONČARSKA SMOTRA

zvoncarska_smotra_2014
 
hr    eng    de    it
Prostorni planovi
prostorni_planovi
Proračun
proracun
Nadležni zakoni
Legalizacija
pdfJavni poziv (201 KB)
Zvončarska muzejska zbirka
Zvončari 2014. leta
antonja_2014_matulji   

Matulji Free Wireless
matulji_wi_fi 

SOS učenje
sos_ucenje_n_n
Korisni telefoni
korisni_telefoni