Matulji_HEADER-2.jpg
Kontakt

OPĆINA MATULJI
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji, Hrvatska

E-mail:
opcina.matulji (at) ri.htnet.hr


Tel: 051 / 274 - 114
Fax: 051 / 401 - 469

Dimnjačarske usluge

Krešimir Kovačić 
mob: 095/582-7590

Cjenik usluga

Savjet mladih
savjet_mladih
TZ Općine Matulji
matulji2-rgb
Komunalac Opatija
komunalac
LAG Terra Liburna
ŽIRO-RAČUN I IBAN

Obavijest o novom žiro-računu
Novi broj-računa Općine Matulji je:
2402006-1826100006
Erste bank

IBAN HR8124020061826100006

Važna obavijest
Obrazac 1
stambeni, garažni

Obrazac 2
poslovni
 
Detaljnije...
Autotaksi prijevoz
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
GORAN TRANSPORTI d.o.o.
Bregi 75 A, 51211 Matulji
tel: 708-181
Mob: 091-579-2938

15. SJEDNICA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I    NORMATIVNU DJELATNOST

KLASA:021-05/13-01/8
URBROJ:2156-04-01-14-66
Matulji, 14.10.2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji, ( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj: 38/09).

S a z i v a m

15. sjednicu Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji  koja će se održati dana 17.10.2014. godine (petak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

BESPLATNA EDUKATIVNA RADIONICA ''EU FONDOVI ZA POTREBE GOSPODARSTVA“

Poziv na besplatnu edukativnu radionicu „EU fondovi za potrebe gospodarstva“ koju organizira Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije u srijedu 15. listopada 2014. godine u 9.00 sati u Vijećnici Općine Matulji.

Prilog: Poziv

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 18 LISINA (R22 , O2 )

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 350-01/10-01/11
UR.BROJ: 2156-04 -01-14-61
Matulji, 03 .listopada 2014.

Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» br.153/13) i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) općinski načelnik Općine Matulji kao nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Općinu Matulji, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

18 LISINA (R22 , O2 )

Više...

 

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PROVEDBU PROGRAMA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI U 2014. GODINI

Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava za Javni natječaj za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Matulji  u 2014. godini donijelo je Neslužbenu bodovnu listu podnositelja prijava.

Više...

 

FESTIVAL KVARNERIĆ U SPORTSKOJ DVORANI

a_kvarneric_plakat_2014
 

NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE STUDENATA ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

Općinski načelnik na temelju članka 3. Odluke o uvjetima za stipendiranje studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 35/10, 41/10 i 31/13) objavljuje dana 26.  rujna 2014.slijedeći:NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE STUDENATA ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

Više...

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.

Općinski načelnik na temelju članka 4. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 35/10 i 41/10) objavljuje dana 26.   rujna 2014.slijedeći:


NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.

Više...

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 10. rujna 2014.

N A T J E Č A J

ZA  DAVANJE U ZAKUP

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU MJERA OBVEZNE PREVENTIVE DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE – JESENSKA AKCIJA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Poštovani građani,

Obavještavamo  Vas da će se jesenska akcija obveznih preventivnih  deratizacijskih  i dezinsekcijskih mjera na području Općine Matulji provoditi od 22.09.2014. do 26.09.2014. godine. Deratizacijske i dezinsekcijske  mjere  će se provoditi od strane tvrtke Crikvenica-Opatija-Eko d.o.o. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Više...

 

14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

 REPUBLIKA  HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/9
URBROJ: 2156-04-01-14-1
Matulji,  15.9.2014.

 

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09., 38/09., 8/13 i 17/14).

S  a  z  i  v  a  m

14. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  25.9.2014. god.   (četvrtak) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

 

Više...

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 51. Statuta Općine Matulji („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 26/09, 38/09 , 8/13 i 17/14), Općinski načelnik Općine Matulji, objavljuje :

JAVNI POZIV 
ZA SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU
OPĆINE MATULJI ZA 2015. GODINU

I.Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za projekte i programe u društvenim djelatnostima što će ih Općina Matulji sufinancirati iz svog Proračuna u 2015.godini.

Više...

 

ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU

Općinski načelnik Općine Matulji dana 16.rujna 2014. godine donio je Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencija za raspisani Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama "Zelena energija u mom domu"

wordZaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije
 

DANI KULTURE OPĆINE MATULJI

a_2014_dani_kulture
 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 944-05/14-01/19
Urbroj: 2156-04-01/14-01

 

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13),u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnimpravima(N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010), Općinski načelnik raspisuje,

Više...

 

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA PODNOSITELJA PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA FIZIČKIH OSOBA ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA POTICANJA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA „ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU“

Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje ponuda Općine Matulji za Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ na području Općine Matulji u 2014. godini donijelo je Neslužbenu bodovnu listu podnositelja ponuda.

pdf Neslužbena bodovna lista 

 

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENE I DOPUNE DPU 7 PUHARI I ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI DPU 7

ODLUKA O IZRADI IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 7 STAMBENE ZONE PUHARI

OBAVIJEST O PRISTUPANJU IZRADE IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 7 STAMBENE ZONE PUHARI
 

ZAKLJUČCI DONESENI NA 33. SJEDNICI KOLEGIJA U VEZI SUFINANCIRANJA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA TE STUDENATA

SUFINANCIRANJE OSNOVNA ŠKOLA

SUFINANCIRANJE SREDNJA ŠKOLA 25%

SUFINANCIRANJE SREDNJOŠKOLCI-STUDENTI IZVAN PGŽ

SUFINANCIRANJE STUDENTI 33%

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 20. kolovoza 2014. 

 

 

N A T J E Č A J

ZA  DAVANJE U ZAKUP

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

 

SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA

REPUBLIKAHRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA   MATULJI

KLASA: 022/05/14-01/20
URBROJ:2156-04-01-14-2
Matulji, 21.8.2014.

 

Na 32. Sjednici Kolegija održanoj dana 20. kolovoza 2014., u svezi sufinanciranja udžbenika osnovnih i srednjih škola Općinski načelnik Općine Matulji donosi slijedeći

Z a k lj u č a k

Više...

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 18. srpnja 2014. 

 

N A T J E Č A J 
ZA  DAVANJE U ZAKUP
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

 
hr    eng    de    it
Prostorni planovi
prostorni_planovi
Proračun
proracun
Multimedija

a_multimedija

Nadležni zakoni
Legalizacija
pdfJavni poziv (201 KB)
Zvončarska muzejska zbirka
Matulji Free Wireless
matulji_wi_fi 

SOS učenje
sos_ucenje_n_n
Korisni telefoni
korisni_telefoni