Matulji_HEADER-9.jpg
Kontakt

OPĆINA MATULJI
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji, Hrvatska

E-mail:
opcina.matulji (at) ri.htnet.hr


Tel: 051 / 274 - 114
Fax: 051 / 401 - 469

Dimnjačarske usluge

Krešimir Kovačić 
mob: 095/582-7590

Cjenik usluga

Savjet mladih
savjet_mladih
TZ Općine Matulji
matulji2-rgb
Komunalac Opatija
komunalac
LAG Terra Liburna
ŽIRO-RAČUN I IBAN

Obavijest o novom žiro-računu
Novi broj-računa Općine Matulji je:
2402006-1826100006
Erste bank

IBAN HR8124020061826100006

Važna obavijest
Obrazac 1
stambeni, garažni

Obrazac 2
poslovni
 
Detaljnije...
Autotaksi prijevoz
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
GORAN TRANSPORTI d.o.o.
Bregi 75 A, 51211 Matulji
tel: 708-181
Mob: 091-579-2938

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 944-05/14-01/19
Urbroj: 2156-04-01/14-01

 

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13),u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnimpravima(N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010), Općinski načelnik raspisuje,

Više...

 

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA PODNOSITELJA PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA FIZIČKIH OSOBA ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA POTICANJA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA „ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU“

Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje ponuda Općine Matulji za Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ na području Općine Matulji u 2014. godini donijelo je Neslužbenu bodovnu listu podnositelja ponuda.

pdf Neslužbena bodovna lista 

 

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENE I DOPUNE DPU 7 PUHARI I ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI DPU 7

ODLUKA O IZRADI IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 7 STAMBENE ZONE PUHARI

OBAVIJEST O PRISTUPANJU IZRADE IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 7 STAMBENE ZONE PUHARI
 

ZAKLJUČCI DONESENI NA 33. SJEDNICI KOLEGIJA U VEZI SUFINANCIRANJA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA TE STUDENATA

SUFINANCIRANJE OSNOVNA ŠKOLA

SUFINANCIRANJE SREDNJA ŠKOLA 25%

SUFINANCIRANJE SREDNJOŠKOLCI-STUDENTI IZVAN PGŽ

SUFINANCIRANJE STUDENTI 33%

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 20. kolovoza 2014. 

 

 

N A T J E Č A J

ZA  DAVANJE U ZAKUP

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

 

SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA

REPUBLIKAHRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA   MATULJI

KLASA: 022/05/14-01/20
URBROJ:2156-04-01-14-2
Matulji, 21.8.2014.

 

Na 32. Sjednici Kolegija održanoj dana 20. kolovoza 2014., u svezi sufinanciranja udžbenika osnovnih i srednjih škola Općinski načelnik Općine Matulji donosi slijedeći

Z a k lj u č a k

Više...

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 18. srpnja 2014. 

 

N A T J E Č A J 
ZA  DAVANJE U ZAKUP
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

 

OBAVIJEST O ANKETIRANJU STANOVNIKA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Cijenjeni sugrađani,

ovim putem Vas obavještavamo da će se u periodu od 01.08.2014.- 20.09.2014. godine na području Općine Matulji vršiti anketiranje stanovnika za potrebe projekta e-Županija.

Više...

 

13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

 REPUBLIKA  HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/8
URBROJ: 2156-04-01-14-1
Matulji,  11.7.2014.

 

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09., 38/09. i 8/13).

S  a  z  i  v  a  m

 13. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  23.7.2014. god.   (srijeda) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

 

13. SJEDNICA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I    NORMATIVNU DJELATNOST

KLASA:021-05/13-01/8 

URBROJ:2156-04-01-14-56
Matulji, 16.7.2014.

 

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji, ( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj: 38/09).

S a z i v a m

13. sjednicu Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji  koja će se održati dana 21.7.2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

MANDALENINE MUNE 2014.

mandalenine_mune_2014
 

MATULJSKE LJETNE VEČERI – NAJAVA PROGRAMA

a_matuljske_ljetne_veceri_2014
 

JAVNI NATJEČAJ ZA PROVEDBU PROGRAMA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA ZA 2014. GODINU

Općina Matulji u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje Javni natječaj za Provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Matulji za 2014. godinu.

Javni natječaj je otvoren do 14.8.2014. godine.

Više...

 

PRIMANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA

Dana 30. lipnja 2014. godine u vijećnici Općine Matulji sa početkom u 10:30 sati održati će se primanje kod Načelnika Općine Matulji najuspješnijih učenika OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji i OŠ „Drago Gervais“ Brešca te njihovo nagrađivanje od strane Općine Matulji za izvanredne rezultate tijekom školovanja.

 

Javni oglas Hrvatskih cesta d.o.o.

Javni oglas Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, Vončinina 3 o obavješćivanju  i  sporazumnom rješavanju otkupa zemljišta za izgradnju OBILAZNICE OPATIJSKE RIVIJERE 1. FAZA izgradnje, dionica čvor Frančići (Matulji) – čvor Opatija jug, 1. Etapa u katastarskoj općini Mihotići.

PRILOG:
1. Oglas 

Klasa:940-01/14-02/15,  Urbroj: 345-931/575-2014-2 od 16.lipnja 2014.godine
 

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ za 2014. godinu na području Općine Matulji

Općina Matulji u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Primorsko - goranskom županijom raspisuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ za 2014. godinu za područje Općine Matulji. 

Javni poziv je otvoren do 4.8.2014. godine.

PRILOZI:
1.    Pravilnik - Zelena energija u mom domu 2014.
2.    Natječaj - Zelena energija u mom domu 2014.
3.    Prijavni obrazac za fizičke osobe - Zelena energija u mom domu 2014.

 

Z RAMONIKU PO STARINSKU

aramoniku_2014
 

11. SJEDNICA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MATULJI 

OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

KLASA: 021-05/13-01/8
URBROJ: 2156-04-01-14-48
Matulji, 5. lipanj 2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09)

S a z i v a m

11. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 9.6.2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

ANTONJICA NA ZVONEĆOJ

a_jarbola
 

MATUJSKI DANI 2014.

a_matuljski_dani_2014
 
hr    eng    de    it
Prostorni planovi
prostorni_planovi
Proračun
proracun
Multimedija

a_multimedija

Nadležni zakoni
Legalizacija
pdfJavni poziv (201 KB)
Zvončarska muzejska zbirka
Matulji Free Wireless
matulji_wi_fi 

SOS učenje
sos_ucenje_n_n
Korisni telefoni
korisni_telefoni